Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

E-ARTPRO

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy e-artpro [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"]. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie przez stronę internetową dostępną w domenie e-artpro.pl

2. Właścicielem Sklepu jest:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe ARTPRO Tomasz Kuczyński Modrzyca, ul. Rumiankowa 9, 67-106 Otyń NIP: 9251311268, REGON: 080433981, tel. +48698361117, adres email: artpro@home.pl .

Firma została zarejestrowana w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Otyń pod numerem 1346/2010 w dniu 18.05.2010 r.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Klienci mają możliwość korzystania ze Sklepu dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w sklepie e-artpro [dalej: Konto]. Świadczenie usług w ramach Konta w sklepie e-artpro ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z PPHU ARTPRO Tomasz Kuczyński dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których PPHU ARTPRO Tomasz Kuczyński jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

5. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w e-artpro należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a PPHU ARTPRO Tomasz Kuczyński, której przedmiotem są usługi świadczone przez PPHU ARTPRO Tomasz Kuczyński, na warunkach określonych w Regulaminie.

6. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

7. Ceny produktów uwidocznione na stronie Sklepu podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu w zakładce Koszty dostawy.

8. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

§2

Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

- poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

- e- mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

- telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Po złożeniu zamówienia przez klienta na podany przez niego adres e-mail lub numer telefonu komórkowego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia oraz inne informacje dotyczące sposobu i etapów realizacji zamówienia przez Sklep.

5. Klient może również zamówić produkty telefonicznie pod numerem telefonu +48698361117 lub wysyłając e-mail na adres artpro@home.pl. W przypadku zamówienia przez telefon lub e-mail klient zostanie poproszony o podanie danych klienta, niezbędnych do realizacji zamówienia takich jak: - imię i Nazwisko klienta

- adres klienta
- adres dostawy
- numer telefonu kontaktowego klienta oraz osoby odbierającej przesyłkę w przypadku przesyłki kurierskiej - adres e-mail klienta

 

6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

7. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a PPHU ARTPRO Tomasz Kuczyński dotycząca zakupu danego produktu w Sklepie ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest adres Sklepu.

 

§3

Płatności

 

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności w zależności od wartości zamówienia, wybranej formy dostawy i własnych preferencji:

Przelew - wpłaty należy dokonać na wskazany numer rachunku bankowego, który zostanie przekazany Klientowi w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia. (Alior Bank - 58249000050000450092755293) Przelew można zrealizować przez Internet, na poczcie lub w banku w terminie do 3 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia.

Pobranie - wpłaty gotówką dokonuje się przy odbiorze towaru (kurierowi, listonoszowi lub w oddziale Poczty Polskiej - w zależności od metody dostawy). Ta metoda płatności wiąże się z wyższą opłatą za realizację zamówienia, która nie występuje w przypadku innych opłat.

2. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 10 dni roboczych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży. Szczegółowy, przewidywany czas realizacji podany jest każdorazowo przy danym produkcie.

3. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

4. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

5. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu w zakładce np. Koszty dostawy.

6. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

7. Klient ma prawo obejrzeć zewnętrzny stan paczki w obecności kuriera. Jeśli przy odbiorze paczki Klient zauważy, że jest ona uszkodzona, powinien spisać protokół szkody w obecności kuriera lub umieścić informację o tym fakcie na liście przewozowym. Brak w/w informacji oznacza, że paczka dotarła w stanie nieuszkodzonym i ewentualne reklamacje mogą zostać rozpatrzone negatywnie.

 

§5

Reklamacje

 

Reklamacje z tytułu rękojmi.

1.1. PPHU ARTPRO Tomasz Kuczyński odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz.1176 ze zm.).

1.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres PPHU ARTPRO Tomasz Kuczyński, Modrzyca, ul. Rumiankowa 9, 67-106 Otyń, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: artpro@home.pl

1.3. PPHU ARTPRO Tomasz Kuczyński ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

1.4. PPHU ARTPRO Tomasz Kuczyński informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialnoci Sprzedawcy za niezgodnoć Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

1.5. W przypadku, gdy Klient sklepu będzie chciał wdać się w spór z naszą firmą w związku z obsługą reklamacji towaru ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów (ADR). Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.

Gwarancje

2.1 Produkty sprzedawane w naszym sklepie posiadają gwarancję producenta. Treść, zakres i czas na który udzielona została  gwarancja określony jest w karcie produktu. W przypadku wykrycia wady w produkcie objętym gwarancją, należy skontaktować się z PPHU ARTPRO Tomasz Kuczyński pod numerem telefonu +48698361117 lub na e-mail artpro@home.pl Jest to bardzo szybki proces reklamacji, który pozwala w najkrótszym czasie doprowadzić sprzęt do sprawności.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: PPHU ARTPRO Tomasz Kuczyński, Modrzyca, ul. Rumiankowa 9, 67-106 Otyń.

2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży liczy się od dnia wydania produktu.

3. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

4. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

- świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem  terminu, o którym mowa powyżej w pkt 1 oraz 2;

- dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

- umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

- umów w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- umów w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta;

- umów w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- dostarczania prasy;

- usług w zakresie gier hazardowych.

6. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

PPHU ARTPRO Tomasz Kuczyński

Modrzyca, ul. Rumiankowa 9

67-106 Otyń

artpro@home.pl

 

Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy

........................................................................................,

Numer oferty .............................

Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru .............................

 

Imię i nazwisko .............................

Adres........................................

Data.........................................

7. W przypadku odstąpienia od umowy produkty należy przesyłać na koszt klienta w terminie 14 dni licząc od daty ich wydania lub dostawy na adres:

 

PPHU ARTPRO Tomasz Kuczyński

 

Modrzyca, ul. Rumiankowa 9

 

67-106 Otyń

 

artpro@home.pl

 

§7

Ochrona prywatności

 

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

4. PPHU ARTPRO Tomasz Kuczyński wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

5. PPHU ARTPRO Tomasz Kuczyński stosuje pliki "cookies", które gromadzą informacje związane z korzystaniem ze Sklepu przez Klienta w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu na Konto), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać hasła. Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze sklepu e-artpro. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie ze sklepu e-artpro, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.

 

§8

Własność intelektualna

 

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca:

- wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub

- w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach) i Klient nie wypowiedział umowy o charakterze ciągłym w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub realizowane Zamówienia i zawarte Umowy sprzedaży, które realizowane będą na zasadach dotychczasowych. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez:

- udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 4 oraz

- przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku Umowy sprzedaży także przez dołączanie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji Zamówienia.

6. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.

 

§10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl